Kurun Kosken sukuseuran ry:n GDPR-tiedote

21.5. 2018

 

 

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Asetus koskee kaikkia yrityksiä ja yhteisöjä. Asetuksen myötä yhteisöille tulee uusia velvollisuuksia EU:n kansalaisten henkilötietojen käsittelyyn. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite ja henkilötunnus. Keskeinen uudistus asetuksessa on, että osoitusvelvollisuus tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta on nyt organisaatioilla.

 

Yhdistyslain mukaisesti sukuseura ylläpitää jäsenrekisteriä. Tämä ja seuran sukututkimustietokanta ovat henkilörekistereitä, ja niistä on laadittava rekisteriselosteet.

 

GDPR-asetuksen ydinkohtia ovat:

- Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti

- Kerätä voi vain asianmukaisia ja olennaisia tietoja

- Henkilötietorekisteri on suojattava

- Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että asetuksen vaatimuksia on noudatettu

 

Kurun Kosken sukuseura ry:n jäsen- ja sukututkimusrekisterien rekisteriselosteet ovat nähtävänä seuran kotisivuilla. Seura ottaa henkilötietojen käsittelyssä huomioon kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen määräykset ja mikäli tarvetta ilmenee em. rekisteriselosteet ja seuran käytänteet päivitetään uusien määräysten mukaisiksi.